marți, 7 septembrie 2010

Master in Managementul Informatiilor - Coordonator program, Prof. univ. dr. Neculae Nabarjoiu


UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ

 

MASTER MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR

Coordonator program: Prof. univ. dr. Neculae NĂBÂRJOIU

0723339981, 0745043207, nnabarjoiu@yahoo.com

1. În premieră, în urma evaluării efectuate în perioada 12-14 iulie a.c. de către Agenţia Română de Atestare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), începând cu acest an, 2010, Universitatea Româno-Americană organizează la Facultatea de Management - Marketing, program de MASTER Managementul Informaţiilor. Coordonatorul programului este prof. univ. dr. Neculae Năbârjoiu, specialist în securitate militară şi managementul resurselor, cu o experienţă de peste 5 ani în derularea cursului postuniversitar Managementul informaţiilor (absolvit, în 3 serii, de 150 de cursanţi) şi a primului master Managementul informaţiilor la Universitatea Valahia din Târgovişte (anul II, 89 de masteranzi).

2. Programul de studii universitare de masterat  - Managementul informaţiilor are o durata de 2 ani şi se derulează în 2 sau 3 zile lucrătoare din săptămână, după ora 18.00.

3. Se pot înscrie absolvenţi ai facultăţilor de ştiinţe economice, management, marketing, relaţii internaţionale, ştiinţe militare şi informaţii, drept, administraţie publică, comunicare şi relaţii publice, limbi străine, politehnica etc. Cu greu s-ar putea identifica un domeniu care nu lucrează cu informaţii.

4. Domenii de studiu:
·  Managementul informaţiilor - 2 module: Informaţii şi securitate şi Informaţii       clasificate;
·  Geopolitică, geostrategie şi securitate;
·  Managementul riscului;
·  Securitatea cibernetică;
·  Strategii, doctrine şi politici de securitate;
·  Securitatea purtătorului de informaţii;
·  Managementul crizelor şi conflictelor;
·  Managementul diplomaţiei economice;
·  Leadership;
·  Managementul proiectelor;
·  Etica educaţiei de securitate;
·  Managementul incidentelor de securitate.

5. La absolvire, pe lângă diploma de master, se eliberează de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat un atestat privind parcurgerea modulului Managementul Informaţiilor Clasificate.

6. Înscrierile se pot face în perioada 01.09. - 15.09., zilnic, între 08.00 şi 18.00, la sediul Universităţii Româno-Americane.
7. Punct de contact: 021.318.35.79, 0372.120.134, mm@rau.ro, http://www.rau.ro/

___________________________________________________________________________


 UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ
FACULTATEA________________________________________________________________________
DOMENIUL___________________________________________________________________________
SPECIALIZAREA ______________________________________________________________________
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2010 – 2011
1. NUMELE ŞI PRENUMELE (cu iniţiala tatălui) ____________________________________________________________ 2. DOMICILIUL STABIL: Localitatea ___________________________ Judeţul _______________ Ţara________________ Strada _______________________________________ Nr.______ Bl.______ Sc._______ Ap.________ Cod ______________ Telefon __________________ e-mail____________________________________________
3. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: Ziua____ Luna____ Anul______ Localitatea____________________ Judeţ__________________________ Ţara________________
4. SEXUL: M F 5. STAREA CIVILĂ: Căsătorit(ă) Necăsătorit(ă) Divorţat(ă) Văduv(ă)
6. STAREA SOCIALĂ SPECIALĂ: Orfan(ă) Provenit(ă) din case de copii Provenit(ă) din familie monoparentală
7. CETĂŢENIA: Română cu domiciliu în România Română cu domiciliul în străinătate Alte cetăţenii ____________ Cetăţenie anterioară ______________________ 8.Etnia:_________________________ 9. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi
10. CARTE DE IDENTITATE / DOCUMENTUL DE CĂLĂTORIE: CNP:___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Seria__________Nr._______________
Eliberat de Poliţia ________________________________ la data de ______________ Perioada de valabilitate______________ 11. STUDII PREUNIVERSITARE ABSOLVITE, NIVEL LICEU: _____________________________________________ Localitatea ___________________________________ Judeţul ______________________ Ţara _________________________ Profilul / Domeniul _____________________________________________________________ Durata studiilor ____________ Anul absolvirii_______
Forma de învăţământ: zi seral frecvenţă redusă ID Media la examenul de bacalaureat__________________
12. DATE DE IDENTIFICARE ALE DIPLOMEI: Tipul: Diplomă de bacalaureat Act echivalent (pentru candidaţii care au absolvit studii anterioare în străinătate) Seria______________ Numărul____________________ emisă de_____________________________________ Anul emiterii___________Numărul foii matricole _____________ Act recunoaştere diplomă (DCS/CNRED) Seria______Nr._____________
13. STUDII UNIVERSITARE ABSOLVITE: Universitatea ___________________________________________________
Facultatea: ______________________________________________________________________________________________________
Localitatea___________________________________ Judeţul____________________________ Ţara____________________ Profilul / Domeniul ______________________________________________________________________________________ Programul de studii/ Specializarea___________________________________________________________________________ Forma de învăţământ: zi seral frecvenţă redusă ID Titlul obţinut__________________________________ Durata studiilor (în ani sau semestre)_______________Anul absolvirii_________ Forma de finanţare: Buget Taxă
14. DATE DE IDENTIFICARE ALE DIPLOMEI: Tipul: Diploma de licenţă Act echivalent (pentru candidaţii care au absolvit studiile în străinătate) Diplomă de master Seria____________ Numărul____________________ emisă de________________________________Anul emiterii_________ Act recunoaştere diplomă (DCS/CNRED) Seria______Nr.____________ Foaie matricolă Supliment la diplomă
15. ANEXEZ URMĂTOARELE ACTE:
- Diploma de bacalaureat: original copie legalizată
- Adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2010): original copie legalizată
- Atestat: original copie legalizată
- Diploma de bacalaureat: copie legalizată adeverinţă de student de la facultatea la care este înmatriculat (dacă este cazul)
- Certificatul de naştere, în copie legalizată
- Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul)
- 3 fotografii color mărime ¾ cm
- Adeverinţă medicală tip
- Buletin sau Carte de Identitate (fotocopie)
- Diploma de licenţă, copie legalizată (pentru candidaţii care se înscriu la a doua specializare)
- Foaia matricolă / Supliment la diplomă care însoţeşte actul de studii
- Chitanţa de achitare a taxei de admitere de 80 lei

Semnătura candidatului_____________________ Data___________________
VERIFICAT ACTELE: Secretar facultate ________________

Va prezentam noua armata PDL + UNPR sau cum uniforma si gradele Armatei Romane cad in derizoriu ...

Protestul de la ANAF