joi, 28 aprilie 2011

Domnul Oprea neavand 20 de ani in randul cadrelor active tanjea dupa portul tinutei militare...
 
7. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:„Art. 27. — La trecerea in rezerva sau direct in retragere, cadrelor militare care au cel putin 20 de ani de serviciu militar si s-au distins prin activitatea desfasurata, precum si celor care au adus patriei servicii deosebite, chiar daca nu au o vechime de 20 de ani de serviciu militar, li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militara. Criteriile de acordare si de retragere a acestui drept, precum si situatiile in care cadrele militare prevazute la alin. 1 pot purta uniforma militara se stabilesc prin regulamente militare.”
 
avansarea la exceptional a ciracilor - este asigurata de
 
13. La articolul 53, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu urmatorul cuprins:„Pe parcursul intregii cariere militare, cadrele militare in activitate pot beneficia de cel mult doua inaintari in grad inainte de termen si/sau in mod exceptional, cu exceptia celor care executa misiuni speciale sau in afara teritoriului national.”
29. La articolul 94, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:„Pentru gradele de colonel, comandor si superioare acestora nu se stabilesc stagii in grad.”
 
Legea nr. 53/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 290, din 26 aprilie 2011
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. — Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
„Cadrele militare prevazute la art. 2 alin. 2 paragraful C lit. c) si alin. 21 paragraful B lit. c) au rangul de demnitari ai statului român in exercitarea functiilor prevazute cu grad de general/similar, fara a beneficia de drepturi suplimentare conferite de aceasta calitate.”

2. La articolul 8, dupa alineatul 1 se introduc doua noi alineate, alineatele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:
„Cadrele militare in activitate au obligatia sa participe la misiuni in afara teritoriului statului român, in functie de cerintele Ministerului Apararii Nationale, pentru indeplinirea obligatiilor asumate de România prin conventii si tratate internationale. Poate face exceptie, la cerere, de la prevederile alin. 2 cadrul militar care intâmpina greutati familiale deosebite si se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:
a) formeaza o familie monoparentala;
b) este intretinator unic de familie, al copilului/fratelui/parintelui;
c) unul sau ambii parinti sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de vârsta, si nu mai are alti frati sau surori majori, apti de munca, ori mai are frati sau surori, dar acestia nu pot contribui la intretinerea parintilor deoarece sunt elevi saustudenti la institutiile militare de invatamânt ori sunt invalizi de gradul I sau II ori acestia executa o pedeapsa privativa de
libertate;
d) sotul este grav bolnav, incadrat in gradul I sau II de invaliditate;
e) ambii soti sau frati ar urma sa participe la misiune in aceeasi perioada si nu isi exprima acordul in acest sens;
f) in caz de calamitati naturale.”

3. La articolul 9, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
„e) suportarea de catre Ministerul Apararii Nationale a
sumelor necesare pentru asigurarea asistentei juridice a cadrelor militare pentru fapte savârsite de catre acestea in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.”

4. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu urmatorul cuprins:
„Art. 141. — In timp de pace, cadrele militare in activitate au dreptul la concedii fara plata, pe o durata de cel mult 4 ani, in urmatoarele situatii:
a) solicita sa isi urmeze sotia sau sotul trimis in strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe, de alte ministere, autoritati administrative autonome, organe ori alte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, pentru indeplinirea unei misiuni permanente in strainatate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare sau la alte reprezentante nationale, structuri si comandamente din cadrul organizatiilor internationale din care România face parte, pentru o perioada mai mare de 6 luni;
b) au fost selectate pentru a ocupa posturi de expert cu statut de angajat temporar in structurile din cadrul organizatiilor internationale din care România face parte, in baza aprobarii ministrului apararii nationale.
Pentru alte cazuri, temeinic motivate, cadrele militare in activitate au dreptul la concedii fara plata, pe durata determinata, de cel mult un an.
Concediile fara plata prevazute la alin. 1 si 2 se aproba de catre ministrul apararii nationale sau de catre comandantii stabiliti de acesta.
Ministrul apararii nationale poate prelungi durata concediilor fara plata prevazute la alin. 1 si 2 cu cel mult un an. In perioada concediului fara plata, acordat potrivit prevederilor alin. 1 sau 2, cadrele militare sunt suspendate din functie si nu beneficiaza de niciun drept din partea Ministerului Apararii Nationale, cu exceptia celui privind folosirea locuintei de serviciu, in cazul când se dispune de aceasta. Perioada concediului fara plata nu constituie vechime in serviciu pentru stabilirea pensiei, vechime in activitate pentru acordarea Semnului onorific In Serviciul Patriei si/sau pentru acordarea gradatiei urmatoare in conditiile legii.
In situatia prevazuta la alin. 1 lit. a) si alin. 2, la stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul o perioada egala cu 3 patrimi din durata concediului fara plata. In situatia prevazuta la alin. 1 lit. b), la stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul intreaga durata a concediului fara plata.
La incetarea concediului fara plata, institutia are obligatia de a numi cadrul militar pe o functie vacanta sau sa il puna la dispozitie in vederea incadrarii.”

5. La articolul 15, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Cadrele militare in activitate, femei si barbati, au dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pâna la implinirea vârstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pâna la implinirea vârstei de 7 ani, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.”

6. La articolul 19, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 19. — La declararea starii de razboi sau a mobilizarii, precum si in situatii deosebite stabilite de ministrul apararii nationale, concediile de odihna, fara plata, de studii, vacantele si permisiile se suspenda, cadrele militare in activitate fiind obligate sa se prezinte la unitatile militare de care apartin, in cel mai scurt timp posibil.”

7. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 27. — La trecerea in rezerva sau direct in retragere, cadrelor militare care au cel putin 20 de ani de serviciu militar si s-au distins prin activitatea desfasurata, precum si celor care au adus patriei servicii deosebite, chiar daca nu au o vechime de 20 de ani de serviciu militar, li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militara. Criteriile de acordare si de retragere a acestui drept, precum si situatiile in care cadrele militare prevazute la alin. 1 pot purta uniforma militara se stabilesc prin regulamente militare.”

8. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 33. — Pentru abateri de la disciplina militara, neindeplinirea indatoririlor, incalcarea normelor de conduita militara, a regulilor de convietuire sociala, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor li se pot aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:
avertisment; mustrare scrisa; retrogradare in functie; amanarea inaintarii in gradul urmator pe timp de 1—2 ani.” 9. La articolul 411, alineatele 6 si 7 vor avea urmatorul cuprins:
„In situatia in care inainte de expirarea duratei stabilite cadrele militare reziliaza contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), acestea sunt obligate sa anunte Ministerul Apararii Nationale cu cel putin 30 de zile inainte, iar in cazul primului contract cadrele militare sunt obligate si sa restituie cheltuielile de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii, proportional cu perioada de contract ramasa neexecutata. Aceeasi obligatie de restituire a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii revine cadrelor militare, daca sunt trecute in rezerva de catre Ministerul Apararii Nationale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i)—l), art. 87 si 88, inainte de expirarea primului contract.”

10. La articolul 411, dupa alineatul 9 se introduc doua noi alineate, alineatele 10 si 11, cu urmatorul cuprins:
„Prin exceptie de la prevederile alin. 1, personalul navigant de aviatie incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 12 ani de la numirea lor in prima functie. Normele de restituire a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii prevazute la alin. 6 si 7 vor fi aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.”

11. La articolul 42, litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) ofiteri in activitate sau in rezerva, precum si maistri militari si subofiteri in rezerva, care au depasit limita de varsta in grad pentru clasa a III-a in rezerva prevazuta la art. 86 alin. 4;”.
12. La articolul 52, dupa alineatul 1 se introduc doua noi alineate, alineatele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:
„In Ministerul Administratiei si Internelor, persoanelor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. e), g) si h) li se acorda gradul de sublocotenent. Prin exceptie de la prevederile alin. 2, gradele se pot acorda in functie de vechimea in specialitate corespunzatoare studiilor absolvite, raportat la atributiile din fisa postului.”

13. La articolul 53, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu urmatorul cuprins:

„Pe parcursul intregii cariere militare, cadrele militare in activitate pot beneficia de cel mult doua inaintari in grad inainte de termen si/sau in mod exceptional, cu exceptia celor care executa misiuni speciale sau in afara teritoriului national.”

14. La articolul 54, alineatul 2 se abroga.

15. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 57. — Profilurile corespunzatoare studiilor universitare de licenta din institutiile civile de invatamant superior care dau dreptul ofiterilor absolventi ai acestor institutii sa fie inaintati in gradele prevazute la art. 56 alin. 1 paragrafele B si C se stabilesc in raport cu specialitatile militare ale ofiterilor sau cu functiile pe care le indeplinesc, prin ordin al ministrului apararii nationale.”

16. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 75. — Cadrele militare se numesc in functii prevazute in statele de organizare cu grade egale sau mai mari fata de cele pe care le au. Competentele de numire se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.”

17. La articolul 751, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 751. — Selectionarea cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale pentru numirea in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au se face de catre comisiile de selectie constituite in acest scop, potrivit Ghidului carierei militare, iar in situatii care impun adoptarea de masuri urgente, cadrele militare pot fi numite in functii similare celor detinute sau superioare acestora prin ordin al ministrului apararii nationale.”

18. Dupa articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 771, cu urmatorul cuprins:
„Art. 771. — Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale pot indeplini, temporar, prin imputernicire, atributiile unei alte functii vacante sau al carei titular lipseste o perioada mai mare de o luna, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, pentru o perioada de pana la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea ministrului apararii nationale pana la cel mult un an. Pe timpul exercitarii atributiilor functiilor in care au fost imputernicite, cadrele militare au obligatiile si drepturile corespunzatoare functiilor respective.”

19. La articolul 78, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu urmatorul cuprins:

„Imputernicirea sau incetarea imputernicirii cadrelor militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale se efectueaza conform competentelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.”

20. La articolul 85 alineatul 1, litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) la implinirea varstei standard de pensionare pentru limita de varsta;”.

21. La articolul 85 alineatul 1, dupa litera l) se introduc doua noi litere, literele m) si n), cu urmatorul cuprins:
„m) in cazul neavizarii in vederea acordarii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau certificatului de securitate, la retragere ori in cazul in care aceste documente nu sunt revalidate, din motive imputabile cadrului militar in conditiile legii;
n) dupa punerea la dispozitie, potrivit legii, ca urmare a limitarii nivelului de acces la informatii clasificate, atunci cand nu se identifica o functie corespunzatoare gradului detinut cu o prevedere a nivelului de acces la informatii clasificate inscrisa in fisa postului, la nivelul acordat dupa limitare.”

22. La articolul 85, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Trecerea in rezerva sau direct in retragere se face din oficiu, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), l), m) si n), la propunerea consiliilor de judecata, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. i) si j), iar in celelalte conditii, la propunerea comandantilor unitatilor din care fac parte, inaintata ierarhic.”

23. La articolul 85, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Ofiterii in activitate care au implinit limita de varsta in grad pentru clasa a III-a in rezerva, prevazuta la art. 86 alin. 4, precum si cadrele militare care au fost clasate medical «inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidenta» se trec direct in retragere, prin aplicarea uneia dintre prevederile alin. 1, in raport cu motivele care determina schimbarea situatiei militare.”

24. La articolul 85, dupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu urmatorul cuprins:
„Cadrele militare nu pot fi trecute in rezerva ca urmare a prezentarii demisiei pe timpul executarii misiunilor prevazute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, cu modificarile ulterioare, precum si pe timpul executarii altor misiuni in strainatate.”

25. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 86. — Limitele de varsta in grad pana la care cadrele militare pot fi mentinute in activitate sunt varstele standard de pensionare pentru limita de varsta prevazute de legislatia asigurarilor sociale si pensiilor care reglementeaza sistemul public de pensii pentru institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale. Generalii si amiralii sunt mentinuti in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare pana la varsta de 60 de ani sau sunt trecuti in rezerva, la cerere, in conditiile prevederilor legale in vigoare. In raport cu nevoile de incadrare, cadrele militare, altele decat cele prevazute la alin. 2, pot fi mentinute in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare pana la varsta de 60 de ani, cu aprobarea anuala a conducatorului institutiei. Limitele de varsta in grad pana la care cadrele militare in rezerva pot fi mentinute in evidenta sunt de 55 de ani pentru clasa I, 60 de ani pentru clasa a II-a si 63 de ani pentru clasa a III-a.”

26. La articolul 87, dupa alineatul 1 se introduc doua noi alineate, alineatele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:

„Cadrele militare in activitate condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la pedeapsa inchisorii cu executarea acesteia se trec in rezerva sau direct in retragere din oficiu. Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale condamnate pentru infractiuni savarsite cu intentie la pedeapsa amenzii penale sau cu inchisoare, cu suspendarea executarii ori gratiate inainte de inceperea executarii pedepsei, pot fi trecute in rezerva sau direct in retragere ori pot fi mentinute in activitate, pe baza propunerilor inaintate ierarhic comandantilor/sefilor care au stabilite competente in acest sens, prin ordin al ministrului apararii nationale.”

27. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 89. — Hotararea privind mentinerea in activitate a cadrelor militare trimise in judecata pentru savarsirea de infractiuni se ia dupa solutionarea definitiva a cauzei. Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale se suspenda din functie pe perioada in care, fiind in stare de arest preventiv, sunt urmarite penal, trimise in judecata ori sunt judecate de catre instantele judecatoresti. Pe perioada suspendarii din functie, ofiterii, maistrii militari si subofiterii nu beneficiaza de niciun drept din partea Ministerului Apararii Nationale. Prin exceptie de la prevederile alin. 2, cadrele militare, pe perioada suspendarii din functie, pot beneficia de dreptul prevazut la art. 9 lit. e) si de dreptul de folosinta a locuintei de serviciu. Cadrele militare in activitate din Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Paza se pun la dispozitie cand sunt trimise in judecata sau sunt judecate de catre instantele judecatoresti in stare de libertate pentru fapte in legatura cu exercitarea atributiilor functiilor in care sunt incadrate. In Ministerul Apararii Nationale, cadrele militare in activitate se pun la dispozitie cand sunt trimise in judecata sau sunt judecate de catre instantele judecatoresti in stare de libertate pentru fapte in legatura cu exercitarea atributiilor functiilor in care sunt incadrate, numai la propunerea consiliilor de judecata si a comandantilor de unitati. Cadrele militare puse la dispozitie in conditiile prevazute la alin. 4 si 5 indeplinesc atributiile stabilite, in scris, de comandantii unitatilor din care fac parte si beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare gradului pe care il au, la minimum, precum si de celelalte drepturi stabilite cadrelor militare in activitate conform dispozitiilor legale. In cazul in care s-a dispus achitarea, precum si in cazul scoaterii de sub urmarire penala, al incetarii urmaririi penale ori a procesului penal, cadrele militare care au fost suspendate din functie in conditiile alin. 2 si care s-au aflat la dispozitie in conditiile alin. 4 si 5 sunt repuse in drepturile avute la data suspendarii din functie sau la data punerii la dispozitie, dupa caz, inclusiv in functia detinuta anterior sau in una echivalenta, si vor primi toate drepturile ce li s-ar fi acordat in perioada cat s-au aflat suspendate, respectiv puse la dispozitie, potrivit normelor legale in vigoare la data reincadrarii in functie. Cadrele militare condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate cu executarea acesteia care anterior au fost suspendate din functii se trec in rezerva incepand cu data suspendarii. Cadrelor militare care au comis fapte pentru care s-a inceput urmarirea penala sau pentru care au fost trimise in judecata li se pot aplica sanctiuni disciplinare numai dupa solutionarea cauzei de catre parchet ori de catre instanta de judecata. In acest timp procedura disciplinara se suspenda.”

28. Articolele 92, 921, 93 si 931 se abroga.

29. La articolul 94, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:

„Pentru gradele de colonel, comandor si superioare acestora nu se stabilesc stagii in grad.” 30. Articolul 95 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 95. — La calculul stagiului minim in grad nu se ia in considerare timpul in care cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale au absentat de la program datorita incapacitatii temporare de munca si concediilor prevazute la art. 15, daca absentele insumeaza 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi.” 31. La articolul 1081, alineatul 2 se abroga.

32. La articolul 109, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
„Dispozitiile art. 2 alin. 21 paragraful A, paragraful B lit. a) si b), art. 5 alin. 2, art. 411, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 751, art. 85 alin. 1 lit. e1) si art. 1081 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale.”

33. La articolul 109, dupa alineatul 4 se introduc noua noi alineate, alineatele 5—13, cu urmatorul cuprins:
„Dispozitiile art. 27 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul Roman de Informatii. Dispozitiile art. 85 alin. 1 lit. n) se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe.
Dispozitiile art. 77 1 si art. 78 alin. 3 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
Dispozitiile art. 85 alin. 6 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
Dispozitiile art. 87 alin. 1 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul de Protectie si Paza.
Dispozitiile art. 87 alin. 2 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de
Telecomunicatii Speciale.
Dispozitiile art. 87 alin. 3 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
Dispozitiile art. 89 alin. 5 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale si Serviciul de Informatii Externe.
Dispozitiile art. 2 alin. 2, art. 55 alin. 1 si art. 56—59, 62, 80 si 81 nu se aplica ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din Ministerul Apararii Nationale.”

Art. II. — Alineatul (2) al articolului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 652/2001, se abroga.

Art. III. — Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
IOAN CHELARU
Bucuresti, 21 aprilie 2011.
Nr. 53.

luni, 18 aprilie 2011

Altitudini de carton - Generalul Infractorian SPUSU, autor Col. (r) Petrache Costinel

Generalul
      Infractorian SPUSU 
           Faţa-i, ce bate mereu spre străveziu, pare  a unui cadavru protejat în exces; fruntea, îngustă atât cât să poată trece lesne prin spaţiile cele mai largi, arată permanent scăpată  din sângeroasele lupte interne dintre puţinii neuroni cărora le stă scut; privirea, de viezure osândit la moarte, îi este  veşnic hăituiă de neînduplecate iradiaţii letale; mersul, de borfaş de cartier de la marginea lumii, îi lasă mirosul câţiva paşi înainte, spre o necesară adulmecare întru biruinţă; capul, explicabil de mic, terminal al unei definiri trupeşti întrerupte brusc, deţine, totuşi, semnificative  resurse infracţionale; obrajii, prost siliconaţi, încep să cedeze gravitaţiei  trupeşti;   orificiul bucal, identificat doar când stă în picioare, conturat de două buze panglicoase, mai mult frpte decat arse, seamănă izbitor cu partea  întrevăzută a intestinului gros al mamiferelor patrupede; cuvintele puţine pe care le ştie, lasă impresia că mereu vorbeşte în reluare; o creatură, consecinţă a unui experiment unic,  ce posedă  un tupeu care poate fi folosit ca material didactic la cursurile de tupeologie teroristă;  un nesimţit absolut, căruia este riscant să îi afectăm puritatea, şansele de izbândă fiind nule.  Uns cu toate calităţile unui escroc periculos, dacă îl  înstrăinezi degrabă de tupeu şi nesimţire, îşi încetează instantaneu existenţa terestră,  mai întâi cade din picioare, apoi  se lasă pe mâna unui  infarct  care nu mai are sens. 
             Generalul Infractorian SPUSU  este expresia celei mai fulminante ascensiuni în grade militare, dar şi în grade de tot felul, în general. Doar gradele Celsius îl mai întrec, atunci când pământul fierbe în el într-atât încât aruncă în aer capul de munte care îi obturează răsuflarea.  Este  cel dintâi şi în funcţiile „Richter” dobândite  după mahalageala, cu mască de revoluţie,  de-aia-i zicem revoluţionară, după mască,  din decembrie, după cum este suma epidemică a tuturor vulnerabilităţilor posibile în edificarea unei ajungeri. Vulnerabilităţi aflate, însă, tot  sub o  mască,  sub masca trasă în firele de aur a două stele de general, achiziţionate de pe tarabele României depravate.  Aşa ceva nu a fost posibil nici măcar în cele două războaie mondiale,  luate la un loc, şi nici în vremea dintre ele. S-au întâmplat, însă,  asemenea malformări ale condiţiei militare autohtone, în stalinismul târziu, când bietul Iosif Vissarionovici, înconjurat de cei mai de ispravă dintre tovarăşii săi de luptă, nu mai putea să facă diferenţă între H2O şi esenţa de potassium cyanide (KCN, pentru cine a făcut şcoala elementară la seral).
           Pe cât de rapidă, ascensiunea sa a fost pe atât de  ilustră. După ce a trecut  intempestiv prin  şcoala generală,  depăşind în mare grabă alfabetul rostirii materne,  prea grăbit fiind,   face la repezeală liceul, din care reţine doar că are doişpe clase, şi, apoi,  şcoala de militărie activă. Aici,  în fiorul romantic al cazărmii, s-a remarcat la apelul de dimineaţă şi înviorarea de  seară, la  făcutul bocancilor (la concursul trimestrial „Bocancul nostru-n  curu` vostru” nu-l întrecea  nici dracu`!), la întreţinerea nocturnă a sectoarelor, la  ţucălăreala comandantului de pluton, apoi şi a celui de companie, la mersul târâş şi somn pe furiş, la executarea plantoanelor pe timp de zi, la concursul de scuipat dintr-un  pat accelerat.  Dar, mai ales, s-a impus prin spiritul gospodăresc, obţinând rezultate remarcabile  în procesul de reciclare a hârtiei igienice folosite pe ambele părţi, pe care, după un tratament doar de el ştiut, o repunea integral în circuitul educaţional. Tone şi tone de cur-papir au trecut prin mânuţele sale de maimuţă scăpată din cuptorul de microunde al corpului de gardă.  Ce mai, era bun la tot  ceea ce era dincolo de gardul procesului de învăţământ şi instrucţie. Pe micuţul Infractorian la tablă să nu-l fi scos, în rest făcea de toate. S-a mai  evidenţiat,  cu vârf şi îndesat, ca turnător, era turnătorul plutonului şi, cât putea prinde cu simţurile şi nesimţurile sale,  al companiei. Doamne ce a urmat când a fost descoperit... Potrivit unui  strămoşesc şi global obicei, i s-a   pus  cu mult drag  pătura în cap şi ... sari pe el, a luat pumni mai mulţi decât Cassius Clay şi şuturi, pe unde s-a putut,  mai multe decât mingea de fotbal.  Uneori,  speriat de proporţiile revoltei care-l viza, spre a-şi sensibiliza camarazii, îşi punea singur pătura în cap, izbindu-l cu toată forţa de pereţi, de drugii de fier ai paturilor de campanie, de pişoarele  româneşti, de uşile pe care le găsea mai mereu închise,    scăpând doar cu atâta. De-atunci, a rămas cu un tic –  doar dacă aude cuvântul „pătură”, faţa i se schimonoseşte labirintic, urechile i se  veştejesc brusc, ochii i se bulbucă de văd moartea pe dos şi se scapă pe el.
             Atunci, în anii de teroare timpurie ai vieţii, a prins a se închega  în rarefierea de cristal a minţişoarei sale stătute dorinţa şi spectrul revanşei. După absolvirea, cu chiu-cu vai, a şcolii de militărie prospectivă şi-a dat seama că drumul pe bune al carierei militare este al naibii de greu, este, de fapt imposibil, pentru totalitatea forţelor sale, potenţate şi  angajate la maxim. Atunci, mirosind  degringolada  şi mizeria morală  care epidemicizau  sistemul, care cădea mănuşă peste calităţile sale certe de escroc şi  puşlama,  în mare taină, şi-a ales un alt drum.  După ce ia în primire,  dovedindu-se peste media aflată-n nepăsare, funcţia de şef al insecurităţii intrării pe  poarta dinspre Drumul Taberei a Ministerului, un fel de portar-şef, cu studii de seră  şi mintea lejeră, cu lecţii la bară şi clăbucii afară, ajunge degrabă aghiotantul ministrului Decăderii Naţionale şi responsabil cu optimizarea culinară a meniurilor  zilnice ale acestuia, dar şi ale apropiaţilor lui, mai cu seamă în împrejurările impuse de protocolurile neprotocolare. Avansările în grad întrec  până şi imaginaţia şi regulile revoluţiei cambodgiene. Ocupă, cu viteza luminii subterane, funcţii peste funcţii, unele create special pentru el,  cu complicitatea celor care i se îndestulau  din palmă.  Dar,  trepăduşul malign  SPUSU  bătea departe...  Face, în deplină conspirativitate, o facultate despre care nu se ştie cu adevărat dacă a existat sau nu, cumpără în verzişori un doctorat, în haine noi, dar repetat, trece, la fără frecvenţă, prin şcoala de  înstelari şi înstelaţi, măcelari şi  condamnaţi, la minte nedezgheţaţi, de bun-simţ deplin furaţi,  şi  obţine  prima  stea la anii la care încă pierdea salivă din mers,  vorbea pe silabe, mânca dude cu mămăligă ne-ntoarsă din tuci şi   făcea pipi în sticla de lapte comunistă, în semn de  dispreţ la adresa regimului totalitar. Câţi ani avea pungaşul când a fost ridicat în gradul de general? 36, împliniţi nu se ştie când, nu se ştie unde, doar nebunii pot liberi a răspunde...  Să nu uităm, la examenele semestriale susţinute la facultatea fără nume, mai întotdeauna a delegat mac-i mai dezgheţaţi, care, substituindu-i-se,  acoperiţi  de  buletinul său  de identitate, îşi dădeau viaţa pentru o notă de trecere, mulţumindu-şi astfel stăpânul. A fost un caz, un biet mac, Doinel Şurubaru, care n-a izbutit să ia cinciul salvator şi a fost pus pe liber, a fost concediat. Încă de timpuriu, Infractorian SPUSU  s-a hotărât să nu ierte. Nimeni nu poate uita calvarul îndurat  la examenul de general, îndurat de către comisie, nu de către el, pentru că intelectual nu este într-atât de evoluat încât să înţeleagă substanţa şi avatarurile unui calvar. Uite cum a fost... Când a susţinut examenul de general, era trecut de apelul de seară, comisia nu a riscat, a fost tratat cu maximă îngăduinţă posibilă – i s-a cerut să povestească după dictare  un episod din celebrul scenariu  strategic  „Fata babei şi a moşului”. S-a încurcat de vreo două-trei ori, de emoţie, examenu-i examen, dar   mult prea exigenta comisie  s-a declarat satisfăcută dialectic şi l-a făcut general. Totuşi, din comisie, un singur membru, un general,  s-a încumetat să pună piciorul în prag acestei impecabile lichele, un escroc şi infractor notoriu, dar, în cele din urmă, sângele din instalaţie l-a lăsat de căruţă. Şi, uite aşa, fără un dram de învăţătură militară, cu un tupeu de javră rară, de lichea prea ordinară, cum puţine sunt în ţară,  a ajuns ca să conducă, spre a-i fi în veci de ducă,  jumătate din  Armată, tot mai rară,  tot mai plată... Evident, generalul Infractorian SPUSU nu stă. Îşi construieşte, pas cu pas, speculând magistral hulpăveala timpurilor, „imperiul”. A luat în subordine tot ce a vrut, inclusiv cărările Carpaţilor, malurile Dunării şi ţărmul mării;  straturile de ozon de  deasupra  Cimitirului Ghencea,  pe cel de deasupra  Obiectivului EM-100, dar, spre a ţine totul sub un sever control solar, şi pe cel de deasupra zonei „Zoster”; cămine de tot felul, case peste case,  grădinile rămase,  hoteluri şi restaurante, păducheria de amante, bazele de agrement ce transpiră abundent...  evident,  toate aducătoare de necontrolabile  venituri  de tot felul, de influenţă şi, mai ales, de avantaje şi privilegii dorite, la timpul dorit, în locul dorit şi în forma dorită, redristribuţia acestora făcând-o personal.  Prin inginerii politico-financiare, laborios sprijinite  de  puternice structuri informale de  acoperire şi protecţie, a reuşit să sensibilizeze, până la excitarea reflexă a funcţiilor avar...istice, poftele hămesiţilor de care îi depindeau cariera şi condiţia de impostor,  ascuns sub  uniforma de general. Atunci, om al tuturor conjuncturilor ivite sau potenţiale, generalul SPUSU a (mai) dat o lovitură: a pus pe rol, ca anexă  operaţională a crimei organizate  transfrontaliere, acţiunea strategică „Nicio excitaţie fără licitaţie!”. Astfel, a reuşit să umple la refuz buzunarele fără fund ale  scursurilor politico-militare care gestionau la vârf sistemul şi să le sature gâtlejele  mereu însetate de mai mult. Infractorul  nu este  deloc străin de povestea dubioasă a  transferurilor de terenuri dintre Minister şi  euro-latifundiarul  din Pripera, după cum nu este străin nici  de seducătoarele  înstrăinări de valori imobiliare din patrimoniul jecmănit ca-n codru al rămasei noastre Armate.   A pus pe picioare acţiuni celebre în toată Alianţa Nord-Atlantică: „Bani la ziarişti,  să nu fie trişti”, niciunul să nu scrie  vreo paranghelie / despre prostu` de Marin să ne facem că nu ştim; „Pentru orice  loc de veci, banii-s calzi, doar morţii-s reci”,  astfel fondurile  cu  sutană,  fiind luate drept pomană; „Nicio săptămână făr-o nuntă bună(!)”, euroii colectaţi, fiind lejer, apoi, spălaţi şi discret  reînviaţi...
                Conduce, cu rezultate meritorii  pe piaţa concurenţei de profil, o reţea de prostituţie cu care potoleşte poftele băloase  ale celor care, în birou,  se joacă de-a v-aţi ascunselea  cu Hustler   şi, înfruntând saliva  cleioasă care le ia sub control cavitatea bucală, se-nchină cu  limba  în faţa unei despuiate. În  locaţiile prost camuflate ale campionatelor nocturne de desfrâu şi încăierare intimă a dat lumină verde luminii roşii şi întrunirile sexuale, unele cu o înstelată acoperire juridică, au devenit obişnuinţă, este adevărat exclusivistă, a găştii care a luat în  stăpânire starea şi condiţia militară naţională.
        A creat, conducând-o personal până la nivelul ultimului detaliu operaţional,  o reţea de jefuitori şi de spoliere a patrimoniului instituţional, cum nu a existat în istorie. Organizată  nucleic, după principiile teritorial, al locului de muncă şi al supunerii oarbe faţă de el însuşi, reţeaua colectează sume imense de bani, puşi la dispoziţia ocultă a derbedeului.
Cu complicitatea şi acordul tacit al impostorului care, până mai deunăzi, a  condus  armata mariniană a ţării, Marele Garinus, a destituit pe bandă rulandă, ca la maşina de cusut,  tot ceea ce nu corespundea standardelor sale de derbedeu, escroc şi infractor tras în stelele, tot mai ieftine, ale gradului de general. Nu s-a sfiit licheaua să destiuie ofiţeri care nu au ieşit din cisme toată cariera, ofiţeri cu carte peste cât a adunat tot neamul lui, ofiţeri a căror probitate morală şi competenţă  profesională îi eclipsau uşor neuronii care i se zbenguiau prin buzunare, ofiţeri care constituiau un pericol iminent pentru potenţialul său infracţional. Ticăloşia caracterului său este inegalabilă. A sistemului care l-a produs,  l-a menţinut şi îl menţine, la fel.
  S-a  aruncat în patul cu fiori de gheaţă al nevestei ministrului pe care îl slugărea,  dar,  într-un moment de respiro al conştiinţei sale lemnoase, făcându-şi cu maximă şi sinucigaşă severitate mea culpa, şi-a distribuit nevasta în paturile de care depindea  fulminanta sa ascensiune.  Se întreabă naivii cum de a rezistat şi cum de rezistă  bravul general  SPUSU  sub atâtea guvernări, peste munţi şi peste mări, sub atâţia şefi majori şi miniştri impostori... A încercat un biet ministru să-l schimbe, dar când a vizionat CD-ul dăruit de către generalul SPUSU a renunţat instantaneu. Îl înfăţişa în ipostaze erotice dintre cele mai calde, în mai toate combinaţiile pe care le-a trăit, zicea el, departe de indiscreţia avidă a subordonaţilor şi nu numai. La fel a procedat cu toţi ceilalţi mahări care au găsit în locaţiile patronate de către   generalul SPUSU  refugiul „sigur” al unei aventuri irepetabile. Niciunul nu ştia că încăperile discrete în care îşi  trăiau nebuneala se aflau non-stop în atenţia atotcuprinzătoare a camerelor de  „dat” vederi. Dar, cel mai grav este că toţi cei care îl puteau arunca hăt, departe, departe... au pus, fără măsură şi frontiere, botul, iar infractorul ştia, asta aştepta.   A speculat cum nu se poate mai bine decăderea unei societăţi care nu se mai sătura de cât avea.  Agramat notoriu, nu ezită să se laude cu cărţile pe care le-a scris, fără să le citească, toate neaparţinându-i integral. Oameni oneşti, înghesuiţi în ale vieţii de lipsuri de tot felul, bucurându-se de privilegiul unui loc de muncă pe care nu numai că îl merită cu prisosinţă, dar chiar  e un privilegiu pentru orice instituţie să-i aibă, într-o ingrată  prostituţie a supravieţuirii, ajung să subvenţioneze consistent impostura naţională. Mai nou, agramatul nostru derbedeu, cu şcoli puţine şi verbe în ruine, cu acte măsluite şi cursuri pe sărite, este profesor universitar. Da, profesor universitar, el care are consilier  pentru  citit, consilier pentru scris,  consilier pentru despărţirea  în silabe  a  cuvintelor  rare şi a numerelor formate din două sau mai multe cifre.  Sună frumos, nu, General prof. univ. dr.   Infractorian SPUSU? Lepădătura!
*
        Nu se cunoşteau toate aceste nemernicii ale generalului Infractorian SPUSU?  Ba da, cu vârf şi îndesat, s-au ştiu şi se  ştiu, acestea şi multe altele. Se ştiu, dar, într-un stat în care conducerea este centrată pe teroare, înfricoşare generală  şi borfăşie la drumul mare şi la lumina zilei, într-un stat  în care  instrumentele terorii diferă  doar estetic de cele ale anilor `50,   oamenilor le este teamă să vorbească. Au fost situaţii când ofiţeri din structurile de contrainformaţii printre spaţii au instrumentat laborios fărădelegile acestui jefuitor şi infractor, dar în loc să zboare de pe funcţie generalul SPUSU, au zburat cei care l-au instrumentat. 
Puşcăriile  Patriei, te aşteaptă,  generale SPUSU, nu mai este mult. Istoria, mult prea concesivă în anume situaţii, îţi dă, însă, o şansă, să se spună despre tine, lepră ordinară, sec şi   lapidar: „Dosar clasat. Inculpatul s-a sinucis”.

     Prestigiul militar?
            Dinspre toate perspectivele, Zero Absolut! Acest gunoi nu este ofiţer!
                                                                    
                                                                      Notă: Episodul face parte din volumul „Altitudini de  carton”!


Basescu in viziunea unui fost presedinte al TVR

Traian Băsescu nu a fost niciodată un personaj dedublat, nu a fost Dr. Jekyll şi Mr. Hyde ai politicii româneşti. A fost, simplu, farsorul cel mai seducător, pentru că întruchipează deopotrivă mitocănia şi şmecheria periferiei. Te minte cu neruşinare, făcându-te între timp la buzunar, fără să i se mişte vreun muşchi pe faţă. Devine expresiv ca un cioclu doar când anunţă o nouă tragedie pentru români sau când, asemenea unui clovn hâd, îl apucă hăhăitul spasmodic la auzul propriei glume grosolane. După ce ai avut de-a face cu el, eşti mai sărac şi mai umilit. Cum periferia domină numeric centrul, plus trădarea intelectualilor care au validat mişeleşte „un pseudo-Cezar care de fapt e însuşi Mamona", s-a creat premisa recunoaşterii populare într-o democraţie de tip Vacanţa Mare. La suprafaţă - manelismul politic Traian Băsescu cu şpriţ şi dansuri din buric, dedesubt - bani mulţi şi putere ameţitoare.
Fiind un rău viguros, Traian Băsescu a fost revelatorul trădărilor, meschinăriilor şi neputinţelor româneşti. Răscolind murdăria din subsolurile societăţii, a favorizat aducerea la suprafaţă a mizeriilor şi a făcut purulente bubele ascunse. Pare a fi şi singurul beneficiu care va rămâne după el. Preşedintele-jucător a fost şi rămâne doar un preşedinte-impostor pus pe harţă şi jaf şi care din joacă a falimentat o ţară, a flămânzit un popor. A jucat destinul ţării la ruleta istoriei personale, mizând totul pe blond. Crimele sale sunt cu premeditare, chiar dacă lasă să se-nţeleagă că ştie ce spune, dar habar n-are ce face. Disipează vinovăţia democratizând eroarea şi proasta guvernare, cu scopul de a arunca propria culpă în cârca unei conduceri colective reprezentate de Guvern şi de Parlament, la modul general, de clasa politică manipulată de moguli.
După modelul preşedintelui,guvernarea a prefăcut minciuna, nedreptatea şi jaful în principii călăuzitoare. Devenit captiv camarilei lui Traian Băsescu, statul român şi-a modificat personalitatea şi comportamentul după chipul strâmb al stăpânului. Vedem un Cotroceni în permanent delir, la Palatul Victoria, un Gâgă întors cu cheia, iar pe intelectualii de serviciu ai puterii cum se chinuie să-şi ridice propriile statui la televiziunea publică. Spectacol sinistru al unei puteri monstruoase şi caraghioase în acelaşi timp. Totodată, cei care nu s-au lăsat mânjiţi cu portocaliu nu reuşesc decât să supravieţuiască. Aşa a ajuns pesimistul să spună „Mai rău nu se poate!", iar optimistul să-i răspundă „Ba se poate!"
Până de curând n-am putut să-mi explic ce i-a împins pe români, în urmă cu un veac şi jumătate, să aducă şi să accepte un domn străin. Experienţa trăită în epoca Băsescu mă face să cred că atunci, ca şi acum, au fost suficiente motive. Doar că acum, altfel decât atunci, domnitorii nu se mai importă. Este suficientă binecuvântarea ce-o primeşte cel care se-nchină Marelui Licurici pentru a ajunge vătaf peste feuda românească.
Băsescu e o pacoste pentru România, s-au lămurit cei mai mulţi.Problema e cine vine după? Are cine să-l înlocuiască, există un lider credibil şi capabil de a guverna altfel? În pofida faptului că Traian Băsescu a coborât standardul de preşedinte atât de jos, încât cetăţeanul s-ar mulţumi cu oricine numai să se vadă scăpat de pacostea hăhăitoare, nici un nume-alternativă nu stârneşte cu adevărat entuziasmul. Asta îi dă posibilitatea lui Traian Băsescu să-şi pregătească succesorul în care se va reîncarna. Cu banii strânşi din furăciuni, cu serviciile Serviciilor şi sprijinulMarelui Licurici, românii vor fi determinaţi să aleagă iarăşi răul cel mai mic, bucurându-se că trăiesc în democraţie, proslăvind economia de piaţă. Abia după alegeri vor constata că „răul cel mai mic" creşte uluitor de repede.
Valentin Nicolau, fost presedinte al TVR

vineri, 15 aprilie 2011

Unde a disparut flota comerciala a Romaniei


Unde este FLOTA Romaniei – LISTA navelor

Flota romaneasca, disparuta fara urma in triunghiul tranzitiei – Lista navelor romanesti rebotezate!

Lista cu o parte dintre navele noastre rebotezate!

Click pe denumirea navei sau a armatorului pentru a afla mai multe date:


DENUMIRE ACTUALAFOSTA DENUMIREARMATORPAVILION
1MizarRisnovSio ShippingAdzerbaijan1
2Bai An 5TeliucDalian Jifa BohaiChina
3Bao Yue DaBaia de CrisHTM ShippingChina
4Brave JLBechetNascoChina
5Chang NiGiurgiuMingdong Funing InvestmentChina
6Chun JiangDragomirestiGreatsources ShippingChina
7Danning PrincessBaia NouaCosco ShanghaiChina
8Frank ZhejiangBaraoltZosco ZhejiangChina
9Friendly ZhejiangBasarabiZosco ZhejiangChina
10Graceful ZhejiangBorceaZosco ZhejiangChina
11Great ZhejiangBaneasaZosco ZhejiangChina
12Green ZhejiangBanisorZosco ZhejiangChina
13Hai XiBarbosiGuo Hang ShippingChina
14He XinSarmizegetusaSinotrans DalianChina
15Hebei DiligenceBaia de FierHoscoChina
16Hebei pressBaia De AriesHoscoChina
17HK Deqin 201AlbestiShanghai DeqinChina
18Lan Hai Chuang XinBaia SprieGuangdong Lanhai ShippingChina
19Mei Shan Gang 9Vulcana BaiZhejiang DaisanChina
20New VegaLerestiDalian All Star ShipsChina
21Xin He Shi BaPiatra OltQingdao ShippingChina
22Xin Tong YangMoreniFujiyan ShippingChina21
23MereaBorsaBulcom LtdCipru
24PetrolinaCaracalColumbia ShipmanagementCipru
25Sakalas ICiucasPennyluck ShippingCipru3
26Daebo AceNucetDaebo Shipping COCoreea de Sud
27Goryo 6 HoBalotaHyundai EngineeringCoreea de Sud2
28East pressBazias 1press ShippingDanemarca
29LodbrogTuzlaAlcatel Submarine NetworkDanemarca2
30Al EsraaTurnu MagureleFederal ArabEgipt
31Egy LinkAmaraNational ShippingEgipt
32Fast IndependenceTutovaDemlineEgipt3
33Silver MoonPerisABC maritimeElvetia1
34AboudiFirizaOsman Shiping LLCEm. Arabe Unite
35Al DhafrahBazias 8AdnatcoEm. Arabe Unite
36Al RuwaisBazias 6AdnatcoEm. Arabe Unite
37AlmezaanTarcauBiyat InternationalEm. Arabe Unite
38QSM CoasterPalasQawareb ShipmanagementEm. Arabe Unite
39Saad IIISousaSaad Steel ConstructionEm. Arabe Unite
40VictoriaSascutMarwan ShippingEm. Arabe Unite7
41HoburgenBazias 5LillgaardFinlanda1
42Pioneer SeaAlexandriaInterunity Management CorpGreacia
43AndromedaGura AriesuluiTristar managementGrecia
44AvraBorzestiGood Faith ShippingGrecia
45Blue RidgePolar VIEastwind Hellas SAGrecia
46EftihiaGura HumoruluiTristar ManagementGrecia
47Grand MirsinidiDecembrieStamford navigationGrecia
48LaraDimbovitaTassos ShippingGrecia
49NattyBobilnaGood Faith ShippingGrecia
50OzarkPolar VEastwind HellasGrecia
51PaganeBuhusiBulcom LtdGrecia
52PolarOlteniaNew Shipping LtdGrecia
53Proton IBacestiMerchant MarineGrecia
54Saint MaryTicleniNortech ShippingGrecia
55Sea CoralCarbunestiOverseas marineGrecia
56Smart IBujoreniGood faith ShippingGrecia
57Star BGrozavestiBaru KahaGrecia
58Star HeroPaceaNew Shipping LtdGrecia
59VigourOvidiuPolembros ShippingGrecia
60Vinashin MetalTurceniTramp MTMEGrecia19
61NadiaAlbaBlue Sparrow ShippingInsulele Marshall1
62IanukTroianuMartinoli ConsultingItalia1
63AngoraVilceaConsolidated BulkLiban
64HummerGorgovaConsolidated BulkLiban2
65SaveSaveniMur InternationalLibia1
66Amber VitaCotestiAlpha ShippingLituania1
67Tuah SariCostestiTuah TankersMalaezia1
68AiudAiudC. Shell NavigationPanama
69Celmera 1Tirgu SecuiescCelmera Nav IncPanama
70Princess KBradPrincess K navigationPanama3
71AlbatrosDejA.N. Mircea Cel BatranROMANIA
72ArisSatu MareCosenaROMANIA
73Claudia CTecuciMihei ShippingRomania
74EforieEforieSn CFR,ROMANIA
75FateTulceaMihei ShippingRomania
76Golden AriesNicorestiRomanian MaritimeRomania
77GramostiPaltinisSammarina ShippingRomania
78Histria CrownBiruintaHistria  ShipmanagementRomania
79Histria DiamondTeleajenHistria  ShipmanagementRomania
80Histria OnyxTurnu SeverinHistria ShipmanagementRomania
81Histria TopazBucsaniHistria ShipmanagementRomania
82MangaliaMangaliaSn CFR,ROMANIA
83Mare NigrumSomesGecomar,ROMANIA
84Maria CCalugareniRomanian maritimeRomania
85PaicoPlatarestiSammarina ShippingRomania
86SancrisBusteniRomanian maritimeRomania
87SanhopeHorezuRomanian MaritimeRomania
88SeaqueenTituMihei ShippingRomania
89Stella MMoinestiRomanian MaritimeRomania
90SusieHusiCosenaROMANIA20
91DylanZimniceaBaikal ShippingRusia
92Igor BelianskiTelegaNova ShippingRusia
93Volgograd CityZlatnaVolgotankerRusia3
94Baltic AceCimpinaSamta ShipmanagementSingapore
95HulderBraziThome ShipmanagementSingapore
96Nautica MuarArgesEpic Ship ManagementSingapore3
97Haj MoneirMediasUnimarine managementSiria
98MaximosCaransebesTabalo R.A.Siria
99Mohamad HFrasinPhoenicia maritimeSiria
100HajerMacinSIFNSiria
101Iman TTusnadTartous ShippingSiria
102Marwan HFlorestiPhoenicia maritimeSiria
103Omar al FaroukDraganestiOticoSiria
104Ranim BTirnaveniRasha ShippingSiria
105VenusHirsovaZahra MaritimeSiria9
106Elena BBazias 2Boluda GrupoSpania1
107GolinaSegarceaPolymok ShippingSt. Vincent1
108HansalandBazias 7DOL navigatorSuedia1
109Ali BeyToplitaDeniz FeneriTurcia
110ArasGaiestiBora DenizcilikTurcia
111BehiceRimnicu SaratFurtrans DenizcilikTurcia
112Cem PioneerIlfovSea Pioneer DenizcilikTurcia
113Ceren UrkmezPosadaFurtrans DenizcilikTurcia
114ClipperMircestiCihan DenizcilikTurcia
115Deren PioneerGovoraSea Pioneer DenizcilikTurcia
116ErgulHistriaErmar DenizcilikTurcia
117ImbatBirnovaBora DenizcilikTurcia
118K. NicolasFrunzanestiSea Pioneer DenizcilikTurcia
119KianaFeldioaraSea Pioneer DenizcilikTurcia
120MistralOdobestiBora DenizcilikTurcia
121Nazmi CMedgidiaCanbaz DenizcilikTurcia
122Oasis WestTirgu LapusGulnak denizcilikTurcia
123Orhan AyanogluGostinuAsli DenizTurcia
124RoyalRiureniBora DenizcilikTurcia
125Turgut UstaTohaniYagmur DenizTurcia
126Yasar kaptan IIAzugaArzu DenizcilikTurcia
127Yasar Kaptan IIISadovaArzu DenizcilikTurcia19
128DanielaCimpia TurziiPic Shipping LTDUcraina
129NewfaneReghinDiamant CoUcraina
130NikaHagieniPic ShippingUcraina
131Svyataya AleksandraTirgu FrumosFedcom ShippingUcraina
132ToulonFoisorVernon ShippingUcraina
133VikkiCostinestiPic ShippingUcraina6
134CervineBazias 4DART LineUK
135CyclopusTeleormanIMMS LondonUK
136Halima KFilioaraIMMS LondonUK
137Lady BanaTirgu NeamtIMMS LondonUK
138Moon LightSolcaIMMS LondonUK
139PhocineBazias 3Dart LineUK
140ShingalFilaretIMMS LondonUK7
141AmadeoNavodariRavenscroft Ship managementUSA
142KimberlyBailesti
 

Dosarul FLOTA – Remember

130 de oameni cercetati, 80 de acuzati, niciun prejudiciu rezultat in urma vanzarii pe nimic a 16 nave. Dosarul „Flota” intra in galeria marilor fraude economice ale sfarsitului de secol XX. Era perioada in care Romania a iesit din „epoca de aur” si a intrat in „epoca tepelor”. „Financiarul” va propune in fiecare saptamana
cate un dosar celebru, cu „autor necunoscut”. Astazi, despre cum au disparut „fara urma” 286 de nave.
Odata, demult, Romania „inventa” exploatarea la scara indus- triala a petrolului, nascocea primul avion cu reactie sau era intre primele trei tari care utilizau laserul in industrie. Ei bine, am fost mai mult decat atat, vorba poetului in viata – am avut si a noua flota maritima (comerciala) a lumii. O tempora, o mores…
La ora actuala, din toata flota romaneasca nu mai exista decat un munte de dosare penale care pluteste prin tribunalele patriei.

Prea multe nave

Revolutia din decembrie 1989, sau cum vreti sa-i spuneti, ne-a prins cu 286 de nave in stare de functionare, toate aflate in dotarea flotei maritime comerciale. Ele se aflau in administrarea fostei intreprinderi de stat Navrom Constanta. Asa cum am mai spus, dar ar fi bine s-o repetam de mai multe ori pe parcursul acestui material, in topul mondial al flotelor comerciale Romania ocupa atunci locul 9.
Insa o minte luminata s-a gandit ca o asemenea armada era de neconceput si greu de condus, asa ca, la data de 15 mai 1990, intreprinderea de stat a fost sparta in trei companii: Navrom, Romline si Petromin. Dintre acestea, Petromin a primit 89 de nave de cel mai mare tonaj, devenind segmentul strategic al flotei comerciale. Director general al companiei a fost numit Calin Marinescu, zis „Sogunul”. Trebuie spus ca, din cele 286 de nave, cel putin 90 se aflau in diferite stadii de degradare, scoaterea lor din uz fiind mai mult decat recomandata. Raman, totusi, mai mult de 190 de nave maritime bune si foarte bune care au disparut fara urma.

Fructul pasiunii

Pentru ca avea vapoare mai multe si mai bune, Petromin a starnit, la vremea ei, dorintele multor afaceristi, din tara si din strainatate. Si, asa cum se intampla cu orice lucru de care trage toata lumea, din compania in cauza s-a ales praful, in doar opt ani. Rand pe rand au disparut toate navele – unele vandute pe un dolar, altele sechestrate prin porturile lumii in contul unor datorii neachitate. Sigur, va tot intrebati de ani buni, ca si in alte cazuri, cine sunt vinovatii.
A existat si o ancheta penala, menita a face lumina in toata afacerea. S-a finalizat cu un dosar, celebru, „Flota” pe numele lui. Personajul principal era Traian Basescu, in calitatea sa de ministru al transporturilor in momentul in care navele au inceput sa intre in… „Triunghiul Bermudelor”. Nu era singurul suspect, ci a facut „echipa” cu alti 80 de  acuzati.

Acuzat de propria putere

„Financiarul” va prezinta dosarul „Flota” asa cum a iesit el pentru prima oara din „malaxorul” anchetatorilor. Veti vedea ca multe dintre deciziile luate de oficiali guvernamentali fata de navele romanesti au fost pur si simplu stupide, asta ca sa ne exprimam gingas. Altele pot fi catalogate drept rau intentionate. Ramane ca dumneavoastra sa judecati, pentru ca instanta a decis ca nu exista niciun prejudiciu in toata afacerea.
Retine atentia faptul ca dosarul ce il incrimineaza pe Traian Basescu de „scufundarea” flotei romanesti – cazul Petromin – nu a fost deschis de adversarii politici din PSD, ci de colegi din Partidul Democrat, chiar pe vremea cand Traian Basescu se afla la putere. Instrumentat pentru prima oara in 1999 (procuror general era chiar Mircea Criste, un fost membru PD), dosarul il acuza pe Traian Basescu  de faptul ca, in 1991, in calitate de ministru al transporturilor, a semnat celebrul contract de asociere cu firma norvegiana „Klaveness” careia, practic, i-au fost vandute 16 nave maritime cu un dolar bucata. In urma acestui contract, partea romana s-a ales fara nave, dar si cu datorii de aproximativ 20 de milioane de dolari la o banca din Oslo.

Capetele de acuzare

Acuzatiile au fost constituite pe baza verificarilor facute de Directia Generala a Controlului Financiar de Stat la Compania de Navigatie Maritima Petromin SA Constanta. In dosar sunt consemnate urmatoarele ilegalitati: „In toate cazurile, infiintarea companiilor din strainatate (ale Petromin – n.r.) nu au avut aprobarea Guvernului Romaniei asa cum prevad dispozitiile Decretului-lege nr. 104 din 30 martie 1990.
Documentele de infiintare si functionare a acestor companii au fost aprobate de Basescu Traian – ministrul transporturilor. Navele apartinand Petromin SA Constanta au arborat pavilion liberian tot prin ordin al ministrului transporturilor, incalcandu-se astfel dispozitiile Decretului nr. 443/1972, ramas in vigoare pana la aparitia Ordonantei  Guvernului Romaniei nr. 42 din 29 august 1997, cand a fost abrogat in mod expres de guvernarea CDR.  Prejudiciul produs Petromin SA Constanta prin managementul necorespunzator in perioada 1991-1999 este estimat la peste 150 de  milioane de dolari”.

Falimentul profitabil. Pentru cine?

Petromin a disparut in urma unor decizii menite a o face profitabila. Cel putin asa au sustinut cei implicati in afacere, in frunte cu Traian Basescu. Potrivit documentelor de la Parchet, in baza unei note a Ministerului Transporturilor (fara numar si data), pe 31 martie 1991 s-a stabilit necesitatea obtinerii unui credit de 45 de milioane de dolari pentru  retehnologizarea a 15 nave apartinand Petromin. Peste nici doua saptamani, pe 11 aprilie, Traian Basescu, in calitate de ministru al transporturilor, semna la Oslo, impreuna cu reprezentantii Petromin si ai firmei norvegiene Klaveness, o scrisoare de intentie prin care se convenea infiintarea unei companii mixte romano-norvegiene, cu sediul in Liberia, pentru exploatarea a 16 nave romanesti. Conditia era ca partea norvegiana sa asigure obtinerea acelui credit de 45 de milioane de dolari necesar retehnologizarii navelor.
 

Ministru si director

Zis si facut. La data de 14 mai 1991 s-a hotarat infiintarea companiei mixte Petroklav, cu sediul in Liberia. Ulterior, s-a renuntat la aceasta locatie, societatea fiind „mutata” in Bahamas, la data de 26 iulie 1991. Toate aceste demersuri au fost aprobate de ministrul Traian Basescu, fara ca acesta, sustine Parchetul, sa obtina si aprobarea Guvernului Romaniei, asa cum prevedea legislatia. De asemenea, navele din respectivele companii, care apartineau Petromin, au arborat pavilion liberian tot prin ordin al ministrului Basescu, desi dispozitiile in vigoare la acea vreme interziceau acest lucru. Managementul era incredintat prin contract firmei Klavenes”. In schimb, norvegienii s-au tinut de cuvant, au obtinut de la Christiania Bank din Oslo doua credite in valoare de 45 si, respectiv,  64 de milioane de dolari, imprumuturi garantate cu navele romanesti. Si pentru ca activitatea era asa de profitabila, pana in 1999, pentru a plati ratele creditului total de 109 milioane de dolari, au fost vandute zece din cele 16 nave cu care Petromin s-a asociat cu partenerul norvegian. Insa ghinion, mai ramasesera de platit 20 de milioane de dolari. Asa ca si celelalte sase nave s-au aflat in situatia de a fi arestate si vandute pentru ipoteca facuta de Christiania Bank. Potrivit datelor din dosarul „Flota”, compania Petromin nu a incasat niciun dolar din milioanele realizate de firma mixta romano-norvegiana in toata perioada 1991-1999. Iar ca tot circul sa fie complet, s-a descoperit ca in firma mixta  constituita cu norvegienii,  Traian Basescu a figurat ca director cand era si ministru al transporturilor.

„Din shipping nu se castiga. Se pierde”

Traian Basescu a sustinut intotdeauna ca navele implicate in contractul cu firma Klaveness au fost vandute formal cu un dolar catre o firma straina la care asociat  unic era Petromin, pentru ca era obligatoriu acest lucru, deoarece o parte din nave reprezentau garantii suplimentare la creditul de 49 de milioane de dolari (desi in dosar figureaza un credit de 45  de mil. de dolari – n.r.). Niciodata nu a avut intentia de a instraina navele, iar dovada cea mai buna era, in viziunea actualului presedinte, faptul ca ele au ramas in inventarul Petromin, cu cheltuieli de amortisment. Vizavi de faptul ca s-a incredintat managementul unei alte firme nu pare a fi nicio problema pentru anchetatori atat timp cat firma romaneasca avea 50% din actiuni. Ramane insa o intrebare, daca era asa de bun contractul incheiat cu Klaveness, de ce Romania si-a pierdut navele si a ramas si cu datorii externe foarte mari? In urma cu aproape cinci ani (mai 2003), Traian Basescu declara presei ca „din shipping nu se castiga. Se pierde. Asta am aflat-o in 1995 de la norvegieni, cand am castigat o bursa si m-am specializat acolo. Eram si parlamentar, dar mergeam si la scoala. Ca sa faci bani cu nave trebuie sa stii cand sa le cumperi si cand sa le vinzi. Noi n-am avut asa o flota puternica si buna, cum se sustine. Era uzata sau prost facuta, pentru ca Ceausescu, in ultimii zece ani, a tinut mortis sa faca toate piesele in Romania. Nu au fost scoase la vanzare de frica, sa nu se aleaga cu dosar penal. Eu, ca ministru, nu puteam sa ma ocup de asa ceva. De astfel de lucruri trebuiau sa se ocupe Consiliul Imputernicitilor Statului si, din 1992, FPS-ul. Nu am fost directorul firmei mixte cu norvegienii, am fost presedintele onorific al consiliului de administratie. Pentru o astfel de functie onorifica nu esti platit. Eu n-am fost platit de norvegieni. Am auzit ca mi-au cautat si conturi in strainatate. N-au gasit, ca n-au ce sa gaseasca. Totul este politic. Au incercat si in 1993, a incercat si Emil Constantinescu sa ma infunde. Acum se incearca din nou. Am mai auzit ca au pus un expert – Nicu Oprea – sa faca asta, pentru ca el avea un dosar penal. Acum, acest Oprea nu mai este in tara. A facut expertiza si a fost lasat sa plece. Asa am auzit. Nu sunt vinovat si nici nu ma intimideaza cu dosarul lor”.

Si totusi, unde sunt vapoarele?

Traian Basescu a fost sau nu vinovat, asta nu o vom afla niciodata. La un moment dat insa, a scapat o pista foarte interesanta catre anchetatori. El a declarat ca navele cele mai bune din contractul cu Klaveness au ajuns la un membru PSD si la un taranist. „S-au batut pentru ele. Ei le-au cumparat”, declara Traian Basescu.
Niciuna dintre institutiile statului nu a mers pe aceasta idee, a gasirii „corpului delict”. Surse politice ne-au confirmat insa partial declaratiile din urma cu cinci ani, facute de actualul presedinte. Cel putin 25 dintre navele Petromin apartin unor armatori romani, acum importanti oameni de afaceri in judetul Constanta.
Concluzia este una trista pentru noi, hilara pentru cineva „din afara”. Aproape 300 de nave au disparut, dar nimeni nu este vinovat. Nu exista prejudiciu, nu exista fapta penala. Pentru amuzamentul dumneavoastra sa va pomenim despre cazul unui sef de serviciu la Navrom, acuzat de  abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals. In timp ce era cercetat penal a reusit performanta sa devina… director economic la Penitenciarul Poarta Alba, cu gradul de maior. Justitia romana poate fi mandra ca, asemenea savantilor care au cutreierat Triunghiul Bermudelor, a emis doar teorii judiciare. Lipseste doar ipoteza extraterestrilor si a portii catre o alta lume…
Romline si Navrom, giranti pentru SRL-uri
Companiile nationale maritime Romline si Navrom au fost mult timp si principalii datornici aflati pe lista Agentiei pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB) care preluase problemele Bancorex. Astfel s-a ajuns si la declansarea falimentului celor doua companii pentru a se putea recupera sume cat mai mari prin arestarea si executarea navelor care umblau hai-hui pe oceanele lumii. Romline si Navrom au avut calitatea de codebitor pentru un mare numar dintre creditele luate de diversefirme de la Bancorex. De exemplu, Navrom a garantat cu nave proprii creditele obtinute de 27 de societati private, iar pentru 11 companii private a preluat integral datoriile rezultate din creditele luate de la Bancorex.
Si Romline a garantat cu navele proprii creditele obtinute de sase companii private de shipping, pentru trei dintre acestea preluand integral datoriile rezultate din conventii de credit incheiate cu Bancorex. De altfel, multe credite au fost luate de la Bancorex de niste SRL-uri ce aveau denumirea „shipping” in coada, dar care
nu aveau flota proprie, ci foloseau nave inchiriate.

Va prezentam noua armata PDL + UNPR sau cum uniforma si gradele Armatei Romane cad in derizoriu ...

Protestul de la ANAF