miercuri, 14 septembrie 2011

Dupa o noua lege a sindicatelor, prin care se doreste desfiintarea acestora sau trecerea lor in derizoriu, Puterea ne mai pregateste o noua lege privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

LEGE
privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
(proiect)
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziţii generale
Domeniul de aplicare
Art. 1. (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind organizarea mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, manifestaţiilor, procesiunilor şi a oricăror alte întruniri desfăşurate în spaţiul public, denumite în continuare adunări publice, precum şi participarea la acestea.
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică acelor adunări publice a căror organizare şi desfăşurare se realizează într-un cadru legal specific.
Caracterul paşnic şi civilizat
Art. 2. Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, fiind interzisă deţinerea de arme, substanţe periculoase sau alte materiale care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanei ori pot produce pagube materiale patrimoniului public ori privat.
Perioada de desfăşurare
Art. 3. – (1) Adunările publice se pot desfăşura până la ora 23.00.
(2) Prin excepţie, adunările publice se pot desfăşura şi după ora 23.00 atunci când se referă la manifestări cultural – artistice, religioase şi competiţii sportive, planificate şi declarate a se desfăşura până la o altă oră, sau când prin acte normative se prevede altfel.
Clasificarea adunărilor publice
Art. 4. – (1) Din punct de vedere al riscurilor pentru ordinea şi siguranţa publică, adunările publice se încadrează în următoarele situaţii:
a) adunare publică fără grad de risc;
b) adunare publică cu grad de risc scăzut;
c) adunare publică cu grad de risc mediu;
d) adunare publică cu grad de risc ridicat
(2) Aprecierea gradului de risc este atributul comandantului unităţii de jandarmi competentă teritorial.
Criterii de clasificare
Art.5. – Criteriile generale pe baza cărora se stabileşte gradul de risc al unei adunări publice sunt următoarele:
a) tipul manifestaţiei – comemorativă, revendicativă, de protest, cultural – artistică, religioasă, sportivă, promoţională, supusă sau nu declarării;
b) factorii de risc preliminaţi;
c) periodicitatea sau repetabilitatea manifestaţiei;
d) decizia comisiei de analiză a declaraţiei prealabile, în situaţia adunărilor supuse declarării;
e) locul de desfăşurare, traseele de deplasare, precum şi cele de afluire/ defluire ale participanţilor;
f) susţinerea manifestaţiei de către alte categorii socioprofesionale;
g) posibilitatea apariţiei sau organizării unor contramanifestaţii;
h) situaţia operativă şi evoluţia acesteia;
i) atitudinea organizatorului, sub aspectul respectării prevederilor legale şi a capacităţii de gestionare a adunării, dovedite cu ocazia desfăşurării unor manifestaţii anterioare;
j) estimări referitoare la participanţi– numărul preconizat, categoria socioprofesională, etc.
2
k) comportamentul prezumat al participanţilor, având în vedere aspectele constatate cu ocazia desfăşurării unor manifestaţii anterioare, referitoare la nerespectarea normelor de convieţuire socială sau o atitudine ostilă faţă de forţele de ordine.
Capitolul II
Limitele organizării şi desfăşurării unor adunări publice
Interdicţii privind natura adunărilor publice
Art. 6. – Sunt interzise adunările publice prin care se urmăreşte:
a) propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, şovină sau ale oricăror organizaţii terorist-diversioniste, defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la ură naţională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violenţă publică şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;
b) organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare securităţii naţionale;
c) tulburarea ordinii şi siguranţei publice, încălcarea normelor moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ori punerea în pericol a vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii acestora.
Interdicţii privind locul de desfăşurare
Art. 7. – Se interzice organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice în imediata apropiere a gărilor, porturilor, aeroporturilor, staţiilor de metrou, unităţilor spitaliceşti, obiectivelor militare sau a celor asigurate cu pază militară, a depozitelor de carburanţi sau materiale explozive, a zonelor şi obiectivelor cu risc ridicat de radiaţii şi contaminare, a unităţilor economice cu instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare, ori pe traseele sau locurile unde se execută lucrări edilitar gospodăreşti de amploare.
Interdicţii privind persoanele
Art. 8. – (1) Se interzice persoanelor sau grupurilor de persoane care nu au legătură cu adunările publice organizate să se infiltreze în rândul participanţilor, cu scopul de a tulbura normala desfăşurare a adunărilor publice.
(2) Se interzice participarea oricărei persoane la adunări publice nedeclarate sau interzise, urmată de refuzul părăsirii locului de desfăşurare a acestora, la avertizările şi somaţiile organelor de ordine, făcute potrivit legii.
Capitolul III
Declararea adunărilor publice
Condiţia aprobării organizării adunărilor publice
Art. 9. – (1) Adunările publice se organizează şi se desfăşoară numai după obţinerea unei aprobări, în condiţiile prezentei legi.
(2) Prin excepţie, obligaţia prevăzută la alin. (1) nu trebuie respectată în cazul adunărilor publice organizate în scopuri religioase, promoţionale, al celor ocazionate de vizite oficiale, precum şi al celor care se desfăşoară în incinta sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat.
Declararea prealabilă
Art. 10. – (1) Pentru obţinerea aprobării prevăzute la art. 9, organizatorul depune o declaraţie prealabilă la primăria pe a cărei rază de competenţă urmează să fie organizată adunarea publică, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării acesteia.
(2) În ziua depunerii declaraţiei prealabile, primarul este obligat să transmită o copie a acesteia la unitatea de jandarmi competentă teritorial
(3) În cuprinsul declaraţiei prealabile trebuie prevăzute denumirea organizatorului, scopul, locul, ora începerii şi durata desfăşurării adunării publice, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ de participanţi, persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de organizare, precum şi serviciile publice necesare bunei organizări.
(4) Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
3
Analiza declaraţiei prealabile
Art.11. – (1) Declaraţia prealabilă se analizează de către o comisie, constituită din primarul şi secretarul unităţii administrativ teritoriale, precum şi din câte un reprezentant al jandarmeriei, poliţiei şi inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean.
(2) La şedinţa de analiză a declaraţiei prealabile participă comisia şi organizatorul/ reprezentantul acestuia.
(3) Comisia funcţionează sub autoritatea primarului.
(4) Comisia are dreptul să solicite organizatorului/reprezentantului acestuia modificarea unor elemente cuprinse în declaraţia prealabilă, în raport de concluziile rezultate în urma analizării acesteia.
(5) Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei se materializează prin întocmirea unui proces-verbal, care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:
a) data, ora şi locul întâlnirii;
b) componenţa nominală a comisiei, cu precizarea funcţiei şi instituţiei din care face parte fiecare membru, şi datele de identificare ale organizatorului sau, după caz, ale reprezentantului acestuia care participă la şedinţa comisiei;
c) menţiunile formulate de fiecare membru al comisiei cu privire la desfăşurarea adunării publice;
d) aspecte desprinse în urma analizării declaraţiei organizatorului;
e) decizia comisiei;
f) motivarea deciziei;
g) alte aspecte de interes;
h) semnăturile membrilor.
(6) Un exemplar al procesului-verbal se înmânează reprezentantului unităţii de jandarmi.
(7) În cazul în care organizatorul/ reprezentantul acestuia nu participă la şedinţa comisiei, decizia comisiei cuprinzând şi motivarea soluţiei se comunică în scris organizatorului, de către primar, în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei de analiză.
(8) Decizia comisiei privind respingerea aprobării organizării adunării publice poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ.
Motive de respingere a aprobării
Art. 12. – (1) Comisia are dreptul să respingă aprobarea organizării unei adunări publice, atunci când:
a) există motive rezonabile să se considere că nu se va desfăşura cu respectarea prevederilor art. 2;
b) se suprapune, ca loc sau traseu şi timp de desfăşurare cu alte adunări publice, distincte;
c) există motive temeinice să se considere că desfăşurarea adunării publice ar avea drept consecinţe afectarea folosirii sau funcţionării normale a căilor de comunicaţii, transportului în comun, instituţiilor publice sau private, ori că organizatorul nu are capacitatea organizatorică de a preveni degenerarea în acţiuni turbulente.
(2) Pentru fundamentarea deciziei, în sensul prevederilor alin. (1) lit. (a), comisia poate ţine seama de datele şi informaţiile furnizate de instituţii ale statului sau de comportamentul organizatorului care, cu prilejul organizării unor adunări publice anterioare, nu a respectat elementele cuprinse în declaraţia prealabilă.
Capitolul IV
Obligaţii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
Obligaţiile organizatorului
Art. 13. – (1) Organizatorul este obligat:
a) să ia toate măsurile necesare pentru ca adunarea publică să se desfăşoare în condiţiile prevăzute la art. 2;
b) să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de natură a aduce atingere dispoziţiilor art. 2 şi să o reia numai după restabilirea ordinii, în limita intervalului orar aprobat;
c) să asigure protecţia participanţilor şi a mediului ambiant;
d) să asigure folosirea sau funcţionarea normală a căilor de comunicaţii, a transportului în comun, a instituţiilor publice sau private;
4
e) să se asigure că adunarea publică nu va degenera în acţiuni turbulente care ar putea pune în pericol ordinea şi liniştea publică, viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei, bunurile acestora ori ale domeniului public sau privat, alte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor, comunităţii sau ale statului;
f) să stabilească şi să instruiască personalul propriu destinat să asigure şi să răspundă de măsurile de ordine;
g) să asigure un dispozitiv propriu de ordine, format din personal care poartă la vedere însemne distinctive, repartizat în proporţie de minim unul la 50 de participanţi;
h) să comunice comandantului unităţii de jandarmi competentă teritorial lista nominală cu persoanele care formează dispozitivul de ordine, precum şi însemnele distinctive ale acestora;
i) să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunării publice prin semne distinctive, vizibile, iar pe timpul marşurilor, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat;
j) să întreprindă toate măsurile necesare pentru respectarea traseelor de afluire şi defluire, a locului şi intervalului orar prevăzute pentru desfăşurarea adunării publice, potrivit datelor cuprinse în declaraţia prealabilă;
k) să asigure apă potabilă, grupuri sanitare precum şi asistenţă medicală specializată participanţilor la adunarea publică, în zona de desfăşurare a acesteia;
l) să participe sau să desemneze un reprezentant al său care să ia parte la şedinţa comisiei, dedicată analizei propriei declaraţii prealabile.
m) în situaţia în care au fost solicitate, să achite anticipat contravaloarea serviciilor publice pe durata desfăşurării adunării publice, pe bază de deviz şi factură.
(2) În cazul adunării publice pentru care nu există obligaţia obţinerii aprobării, atunci când există motive întemeiate pentru a considera că desfăşurarea acesteia s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să degenereze în manifestări violente, organizatorul are obligaţia să solicite primarului, unităţii de jandarmi şi de poliţie competente teritorial, din timp, sprijin de specialitate.
Obligaţiile personalului propriu de ordine
Art. 14. – Persoanele desemnate de organizator să asigure măsuri de ordine publică sunt obligate:
a) să interzică participarea la adunarea publică a persoanelor care se află în mod evident sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor halucinogene, precum şi a celor care au asupra lor băuturi alcoolice, materiale incendiare sau fumigene, substanţe toxice, iritant lacrimogene ori paralizante sau corpuri contondente;
b) să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să informeze forţele de ordine şi siguranţă publică;
c) să interzică participarea la adunarea publică a persoanelor care au asupra lor arme şi muniţii de orice fel, indiferent de starea legală de deţinere, materiale explozive, dispozitive pentru şocuri electrice, cuţite, pumnale, şişuri, castete, ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a adunărilor publice;
d) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare pentru incitarea participanţilor la violenţă, la producerea de distrugeri sau la acţiuni de natură să aducă atingere imaginii instituţiilor sau persoanelor private ori publice;
e) să interzică afişarea simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă;
f) să permită participarea la adunarea publică a minorilor sub 14 ani, numai însoţiţi de unul din părinţi, tutore sau reprezentant legal.
Obligaţiile participanţilor
Art. 15. – Participanţii la adunarea publică sunt obligaţi:
a) să respecte recomandările făcute de organizatorul adunării publice, persoanele împuternicite de aceştia sau forţele de ordine;
b) să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunării publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;
5
c) să nu aibă asupra lor, în timpul adunării publice, obiecte de natura celor prevăzute la art. 13 lit. a) şi c);
d) să părăsească imediat adunarea publică sau locul în care aceasta se desfăşoară, atunci când au fost somaţi de către organizatori, persoanele împuternicite de aceştia sau forţele de ordine;
e) să nu participe la adunarea publică în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene;
f) să nu comită şi să nu instige la acte de violenţă împotriva forţelor de ordine sau a cetăţenilor, ori la acte de distrugere a bunurilor mobile sau imobile aparţinând instituţiilor publice sau private aflate în apropierea locurilor de desfăşurare a adunării sau pe traseul de deplasare al participanţilor;
g) să nu arunce cu obiecte, substanţe sau lichide de orice fel, asupra forţelor de ordine, altor persoane sau bunurilor acestora;
h) să nu profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, care produc indignarea cetăţenilor.
Obligaţiile primarilor
Art. 16. – Primarii au următoarele obligaţii:
a) să asigure, dacă este posibil, contra cost, serviciile şi amenajările tehnice solicitate de către organizator/ reprezentantul acestuia, în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice;
b) să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunării publice, în imediata apropiere sau, când consideră necesar, chiar în întreaga localitate, pe toată durata acestora şi să informeze în scris unitatea de jandarmi şi poliţie competentă teritorial despre măsurile luate;
c) să întreprindă orice alte măsuri legale, care privesc competenţa proprie, de natura a asigura caracterul paşnic şi civilizat al adunărilor publice;
d) să asigure restituirea sumele avansate potrivit art. 13 alin.(1), lit. m), dacă prestaţiile solicitate nu au fost realizate;
e) să informeze membrii comisiei, în timp util, asupra datei întrunirii acesteia şi a ordinii de zi.
Alte obligaţii
Art. 17. – (1) În situaţia în care adunarea publică este considerată cu grad ridicat de risc, prezenţa prefectului sau a înlocuitorului legal al acestuia este obligatorie.
(2) Înştiinţarea persoanelor menţionate se realizează, în timp util, de către unitatea de jandarmi competentă teritorial.
Depunerea unor petiţii
Art. 18. – În cazul în care, participanţii la adunări publice au formulat petiţii sau memorii, acestea pot fi prezentate autorităţilor publice destinatare de către un grup format din maxim 10 persoane.
Capitolul V
Planificarea, organizarea şi executarea misiunilor pentru
asigurarea sau restabilirea ordinii pe timpul desfăşurării adunărilor publice
Asigurarea ordinii la adunările publice
Art. 19. - (1) Asigurarea ordinii publice se realizează, pe întreg teritoriul naţional, de către Jandarmeria Română prin misiuni specifice executate de către structurile sale specializate, pe baza documentelor operative, pentru menţinerea unui climat de normalitate pe toată durata adunărilor publice.
(2) Comandantul forţelor de ordine sau persoana desemnată de acesta are obligaţia de a asigura protecţia participanţilor şi de a stabili, împreună cu organizatorii, măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea adunărilor publice declarate, în condiţii de deplină ordine.
Restabilirea ordinii la adunările publice
Art.20. - (1) Restabilirea ordinii publice se realizează, pe întreg teritoriul naţional, de către structurile specializate ale Jandarmeriei Române, prin activităţi şi acţiuni specifice de descurajare, negociere cu grupurile turbulente sau intervenţie în forţă, după caz, pe baza documentelor operative, pentru reinstaurarea climatului de normalitate.
6
(2) Pe timpul situaţiilor de criză, la restabilirea ordinii publice pot participa, în subordinea operativă a comandantului forţelor de ordine pe baza documentelor de cooperare, şi unităţi din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Conducerea misiunilor
Art.21. – (1) La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, planificarea misiunii şi întocmirea documentelor operative revine unităţii de jandarmi competentă teritorial sau, după caz, Comandamentului operaţional.
(2) Comandamentul operaţional se activează în cazul adunărilor publice cu grad de risc ridicat, funcţionează sub autoritatea inspectorului şef al inspectoratului de jandarmi judeţean/ directorului general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti sau persoanei investite în acest scop de către inspectorul general al Jandarmeriei Române sau de către secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul M.A.I., şi este format din ofiţeri specialişti care au atribuţii specifice în domeniul ordinii publice, din cadrul structurilor judeţene/ municipiului Bucureşti ale M.A.I. sau ale altor instituţii participante la executarea misiunii.
(3) Comandamentul operaţional se poate activa şi în cazul unor adunări publice cu grad mediu de risc la solicitarea şefului structurii de jandarmi competentă teritorial angrenată în executarea misiunii.
(4) În cazul manifestaţiilor sau adunărilor publice cu grad de risc scăzut sau a celor fără grad de risc, şeful structurii de jandarmi stabileşte măsurile ce se impun, în funcţie de situaţia existentă, împreună cu şefii structurilor M.A.I. competente teritorial, precum şi cu reprezentanţii celorlalte instituţii/ organizaţii implicate.
Intervenţia în forţă
Art. 22. – (1) Atunci când adunarea publică îşi pierde caracterul paşnic şi civilizat, forţele de ordine intervin pentru împiedicarea sau neutralizarea manifestărilor ce ar putea tulbura grav ordinea şi liniştea publică, pune în pericol viaţa, integritatea corporală a cetăţenilor sau a forţelor de ordine ori care ameninţă cu devastări sau distrugeri de clădiri şi alte bunuri de interes public sau privat.
(2) Pentru scopul prevăzut la alin. (1), forţele de ordine pot face uz de forţă, de mijloacele din dotare şi de armament, în condiţiile legii.
(3) Utilizarea forţei, mijloacelor din dotare şi a armamentului încetează de îndată ce s-a realizat degajarea spaţiilor, dispersarea participanţilor şi s-a restabilit ordinea publică.
Aprobarea intervenţiei în forţă
Art. 23. – (1) Intervenţia în forţă se aprobă, în scris, de către prefect sau de către înlocuitorul legal al acestuia, la solicitarea comandantului forţelor de ordine care asigură măsurile de ordine publică la locul adunării publice.
(2) Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine sau altor persoane se exercită violenţe care pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora, ori când exista indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală.
Capitolul VI
Contravenţii şi infracţiuni
Răspunderea juridică
Art. 24. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală.
Contravenţii
Art. 25. – (1) Încălcarea interdicţiilor prevăzute la art.8 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei sau cu prestarea a 150 – 300 ore de muncă în folosul comunităţii.
(2) Neîndeplinirea de către organizator a obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:
a) cele prevăzute la lit. a) – e), cu amendă de la 2000 lei la 15.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. f) – j), cu amendă de la 1000 lei la 10.000 lei;
7
c) cele prevăzute la lit. k) şi l), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;
(3) Organizarea de adunări publice nedeclarate, precum şi orice formă de instigare menită să conducă la desfăşurarea unei adunări publice în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.
(4) Neîndeplinirea de către persoanele împuternicite de organizator a oricăreia din obligaţiile prevăzute la art. 14 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(5) Neîndeplinirea de către participanţi a obligaţiilor prevăzute la art. 15 constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) cele prevăzute la lit. a), e) şi h) cu amendă de la 400 lei la 1000 lei sau cu prestarea a 150 – 300 ore de muncă în folosul comunităţii;
b) cele prevăzute la lit. b) - d), f) şi g) cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei sau cu prestarea a 150 – 300 ore de muncă în folosul comunităţii.
(6) Neîndeplinirea de către primari a obligaţiilor prevăzute la art. 16 lit. b) şi c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 10.000 lei.
Constatarea contravenţiilor
Art. 26. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 25 şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către poliţişti şi jandarmi.
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 25 alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se pot face şi de către primari sau împuterniciţii acestora, anume desemnaţi.
Regimul contravenţiilor
Art. 27. - Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Infracţiuni
Art. 28. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, opunerea cu violenţă faţă de organizatori, personalul de ordine al acestora sau faţă de forţele de ordine, ori împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării adunării publice.
Capitolul VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Aplicarea legii în timp
Art. 29. – (1) Declaraţiile prealabile depuse până la data intrării în vigoare a prezentei legi, asupra cărora comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice nu s-a pronunţat, se supun prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora.
(2) Măsurile şi obligaţiile privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se supun prevederilor legale în vigoare la data aprobării acestora.
Emiterea unor acte
Art. 30. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol, prin hotărâre a consiliului local se stabilesc locurile de desfăşurare a adunărilor publice ţinând cont de interdicţiile prevăzute la art.7.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, se stabilesc documentele operative, componenţa şi atribuţiile Comandamentului operaţional, criteriile specifice pe baza cărora se stabileşte gradul de risc al unei adunări publice, modalităţi concrete de acţiune pentru gestionarea adunărilor publice în funcţie de gradul de risc atribuit.
8
Intrarea în vigoare a legii
Art. 31. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial României, Partea I, cu excepţia art.30, care intră în vigoare la data publicării.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 60/1990 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 223 din 15 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
9
Anexă
Model de declarare prealabilă
DENUMIREA ORGANIZATORULUI
Sediul sau domiciliul declarat
Nr. ....... din .......
Către,
........................................
(primărie)
- domnului primar -
Vă facem cunoscut că în ziua de ............ luna ....................... anul ..................., între orele ............. şi .............., în localitatea ........................., judeţul ....................., locul .............................. se va desfăşura o adunare publică organizată de către noi.
La adunare vor participa aproximativ ...................................... persoane.
Traseele de acces spre locul adunării, precum şi cele de dispersare vor fi ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Scopul adunării publice îl constituie manifestarea (aprobării, adeziunii sau protestului) în legătură cu:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pentru a asigura desfăşurarea în mod paşnic şi civilizat a adunării publice, luăm următoarele măsuri:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Din partea noastră sunt împuterniciţi să asigure şi să răspundă de măsurile proprii de ordine, astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii paşnice, civilizate şi să nu degenereze în acte de violenţă, următoarele persoane:
- .........................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................*)
Personalul desemnat de noi să execute măsuri de ordine pe parcursul desfăşurării adunării şi pe trasee va purta următorul însemn distinctiv:
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .
În sprijinul bunei desfăşurări a adunării, solicităm din partea primăriei, jandarmeriei şi poliţiei luarea următoarelor măsuri:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .
Semnătura şi ştampila
organizatorului
------------
*) Se vor indica datele de identitate ale persoanelor împuternicite să răspundă de organizare.
10

Va prezentam noua armata PDL + UNPR sau cum uniforma si gradele Armatei Romane cad in derizoriu ...

Protestul de la ANAF